Tripura : Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar to Chess player from NE, India